I invite you to purchase the book in English

Let them be silent within the church

Paperback >>

Hardcover >>

eBook >>

------------------------------

Приглашаю вас приобрести книгу на русском языке

Да молчат в церквях

мягкое покрытие >>

-------------------------------

Niech milczą w kościołach

Miękka okładka >>

Twarda okładka >>

eBook >>

audiobook >>

 

----------------------------------------------

Let them be silent within the church

The shocking text of the apostle Paul explained!
...
A dissertation based on 1 Corinthians 14:34–38 on the silence of women in the church.
...
Probably the only such book. A logical, biblical discussion that resolves the dispute through argumentation and concise facts. It does not undermine the credibility of the text of Scripture, but rather recovers its intended meaning, lost in the way of preferences and disputes.
...
This book is a great tool to sort out the confusion in people's minds resulting from a misunderstanding of a few Bible verses (especially 1 Cor. 14:34-38) that have shut the mouths of women who have been God's voice for generations, thus hurting the hearts not only of women but also God's heart.

...

Elżbieta Stawnicka:
(PhD in philosophy, leader of the church in Zielona Gora)

This is a great philosophical treatise based on a biblical text with a consistently conducted logic of reasoning that knocks you down with the power of truth. An attentive reader follows the traces like a detective with a magnifying glass to discover together with the host the absurdity of the conclusions reached by prejudiced theologians interpreting two passages of the Bible: the key to this dissertation (I Cor. 14:34-38) and I Tim. 2: 12 in a way that blocked more than half (there are probably more women in churches than men?) of the intellectual and spiritual potential in the Church.

Danuta Wasilewska:
(Judge)
The pastor undertook the difficult task with a great passion to know the truth, and thus the book filled a certain gap in the interpretation of this passage.

I am glad that the book touches on this difficult topic in a clear and precise way. Pastor Jerzy Przeradowski reliably presents how this fragment should be read against the background of the then culture and the situation in which the church in Corinth found itself. The book clearly shows that the message of the Gospel is not to tear down old structures like the
revolutions we know, but to touch people's hearts with love and truth, just like Jesus.
I believe this book is an important voice for women's ministries not being lost in churches for lack of knowledge.

Maya Stepanov:
(wife of a pastor from Warsaw)
A very important and needed book, I am impressed. It is like a seed that, as it grows, splits the rock. If you have made it to the end, let the content of this dissertation, the issues presented in it, work in your heart. This dispute touches on a key issue for the entire female sex - whether a woman is a full-fledged human being. It sounds a bit perverse, but that's what it comes down to.

Joanna Kmiecik:
(wife of a pastor from Czestochowa)
I think the time has come where God can no longer tolerate this. That is why He puts in the hearts of God's husbands, such as Jerzy Przeradowski a "mission" to liberate gifted women, thus ending the discrimination of God's daughters in the body of Christ in our country. The book "Keep Silence in the Churches" is written in a "new spirit", in an interesting style and in a funny form, showing the philosophy of thinking of a new generation (not without reason), because God will bring healing on this subject in the body of Christ through the new generation, using the girls we're about to see in the church arena of the 21st century. Seeing their anointing, the older generation will not have the courage to say: "Let them be silent in the churches."
...
women in the church women within the church church women women's role in the church The role of women in the church women's at the church service

-------------------------------------------------------

Да молчат в церквях

Объяснение шокирующего текста апостола Павла!
...
Диссертация, основанная на 1 Коринфянам 14:34–38 о молчании женщин в церкви.
...
Возможно, единственная в своем роде книга, которая посредством логической и библейской дискуссии разрешает этот спор с помощью аргументации и кратких фактов. Это не подрывает достоверность текста Писания, а скорее восстанавливает его предполагаемый смысл, утраченный в результате предпочтений и споров.
...
Эта книга — отличный инструмент для устранения путаницы в умах людей, возникшей в результате неправильного понимания нескольких библейских стихов (в частности, 1 Кор. 14:34-38).
Заблуждение, которое заткнуло рты женщинам, которые были голосом Бога на протяжении поколений.
Это молчание ранило сердца не только женщин, но и самого Бога.

-----------------------------------------------------

Niech milczą w kościołach

Szokujący tekst apostoła Pawła wyjaśniony!
...
Rozprawa na podstawie Pierwszego Listu do Koryntian 14:34–38 na temat milczenia kobiet w kościele.
...
Prawdopodobnie jedyna taka książka. Dyskusja logiczna, Bilijna i rozwiązująca spór na drodze argumentacji oraz zwięzłych faktów. Nie podważa wiarygodności tekstu Pisma, raczej odzyskuje jego zamierzone znaczenie, zagubione na drodze preferencji i sporów.
..
Książka ta jest świetnym narzędziem, które porządkuje zamieszanie w umysłach ludzi, wypływające z niezrozumienia kilku wersetów biblijnych (zwłaszcza 1 Kor. 14:34-38), które zamykały usta kobiet będących bożym głosem dla pokoleń, raniąc tym samym serca nie tylko kobiet, ale również Boże serce.
...
Elżbieta Stawnicka-Zwiahel:
(dr filozofii)
Jest to świetna rozprawka filozoficzna na bazie biblijnego tekstu z konsekwentnie przeprowadzoną logiką wywodu, który powala mocą prawdy. Uważny czytelnik podąża po śladach jak detektyw z lupą, by odkryć wraz z prowadzącym absurdalność wniosków, do jakich doszli uprzedzeni teolodzy interpretując dwa fragmenty Biblii: kluczowy dla tej rozprawy (I Kor. Kor.14:34-38) oraz I Tym.2:12 w sposób, który zablokował przeszło połowę (kobiet jest chyba więcej w kościołach niż mężczyzn?) potencjału intelektualno-duchowego w Kościele.

Danuta Wasilewska:
(Sędzia)
Pastor podjął się trudnego zadania z ogromna pasją poznania prawdy i w ten sposób książka wypełniła pewną lukę dotyczącą interpretacji tego fragmentu.
Cieszę się, że książka dotyka tego trudnego tematu w sposób jasny i precyzyjny. Pastor Jerzy Przeradowski rzetelnie przedstawia, jak należy odczytywać ten fragment na tle ówczesnej kultury i sytuacji, w której znalazł się kościół w Koryncie. Z książki jasno wynika, że przesłanie Ewangelii nie ma burzyć starych struktur na wzór znanych nam rewolucji, ale dotykać serc ludzi miłością i prawdą, tak jak Jezus.
Uważam, że ta książka jest ważnym głosem opowiadającym się za tym, aby służba kobiet nie ginęła w kościołach z powodu ,,braku poznania”.

Maja Stepanow:
(żona pastora z Warszawy)
Bardzo ważna i potrzebna książka, jestem pod wrażeniem. Jest jak ziarno, które wzrastając, rozsadza skałę. Jeśli dobrnąłeś(aś) do końca, pozwól by treść tej rozprawy, zagadnienia w niej przedstawione, pracowały w Twoim sercu. Ta dysputa dotyka kluczowej kwestii dla całej płci żeńskiej - czy kobieta jest pełnowartościowym człowiekiem. Brzmi to trochę przewrotnie, ale do tego się sprowadza.

Joanna Kmiecik:
(żona pastora z Częstochowy)
Myślę, że nadszedł czas, w którym Bóg już dłużej nie może tego tolerować. Dlatego wkłada w serca bożych mężów takich jak Jerzy Przeradowski ,,misję” wyzwolenia obdarowanych kobiet, kończąc tym samym dyskryminację bożych córek w ciele Chrystusa w naszym kraju. Książka ,,Niech milczą w kościołach” jest napisana w ,,nowym duchu”, w ciekawym stylu i w zabawnej formie, ukazując filozofię myślenia nowej generacji (nie bez przyczyny), gdyż Bóg właśnie poprzez nowe pokolenie przyniesie uzdrowienie w tym temacie w ciele Chrystusa, używając dziewczyn, które niebawem zobaczymy na arenie kościoła XXI wieku. Widząc ich namaszczenie starsze pokolenie nie będzie miało odwagi powiedzieć: ,,Niech milczą w kościołach”.

Copyright © jerzyprzeradowski.pl
Statystyki, łącznie wizyt:
59952
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram